Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu

ul. 1 Maja 20, 21-509 Kodeń

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 

1.   Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu ul.1 Maja 20, 21-509 Kodeń, tel. 83 375 41 50,  fax. (0-83) 375-41-50, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje Adam Purc - wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu /celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,

b) realizacji zawartych umów,

c) realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

6. Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do danych ( z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawnić informacji niejawnych, ani naruszyć tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu).

b) sprostowania danych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą oraz przetwarzanie danych ze szczególną sytuacją niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Ośrodka.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku gdy przetwarzaniem danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani /Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22-860-70-86.

10. dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

 11. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.


Informujemy, iż podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem ubieganie się o świadczenia realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu. Osoba ubiegająca się o świadczenia jest zobowiązana do ich podania, a niepodanie wymaganych prawem danych skutkować może odmową pomocy.

 

Licznik odwiedzin

Odsłon : 275766

Ważne strony:

Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama