Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu

ul. 1 Maja 20, 21-509 Kodeń

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Stypedndia szkolne

INFORMACJA ! - Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można złożyć w siedzibie GOPS do dnia 15 września. 

            Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenia tej pomocy są niezależne od typu i rodzaju szkoły, do której uczeń uczęszcza, czy też od wyników w nauce ucznia. Rodzajami świadczeń pomocy o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

                Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia w roku szkolnym , na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy. Zasiłek szkolny natomiast ma charakter jednorazowy- przyznaje się go z powodu zdarzenia losowego. Obydwa rodzaje świadczeń należ przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia. Świadczenia te przyznaje się uczniom zamieszkałym na terenie gminy, bez względu na położenie szkoły, do której uczęszcza- podstawowym kryterium  przyznawania jest tutaj dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekraczający kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ( Art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy o pomocy społecznej), czyli 528 zł.

Pomoc materialna przysługuje uczniom:

1.  Do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
* uczniom szkół publicznych i niepublicznych i uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
* słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
* słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych

2.  Pomoc przysługująca do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
* wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających- dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężony niepełnosprawnościami- realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
* uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień  szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych

                Stypendium szkolne i zasiłki szkolne przysługują uczniom z budżetu tej gminy, na której zamieszkują. Zmiana miejsca zamieszkania poza terenem gminy powoduje cofnięcie prawa do świadczenie. Jeżeli istnieją przesłanki uczeń może się o nie ubiegać w gminie właściwej dla nowego miejsca zamieszkania-nie chodzi bynajmniej o miejsce zameldowania, tylko o miejsca faktycznego zamieszkania.
 

Zasiłek szkolny

               Przyznawany jest  uczniowi, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji , wyłącznie z powodu zdarzenia losowego. Ponadto, w odróżnieniu od stypendium, jest świadczeniem jednorazowym.
             Zasiłek szkolny może być przyznawany w dwóch formach: świadczenia pieniężnego  lub pomocy rzeczowej.
              Wysokość zasiłku nie może przekraczać jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego dla dzieci w wieku  5-18 lat.
             Termin składania wniosku o zasiłek szkolny nie powinien przekroczyć dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego, po jego upływie organ zobowiązany jest wydać decyzję odmawiającą prawa do ubiegania się o zasiłek.
 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym Gminy regulują ją następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)-Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów.
  2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) art. 8 ust. 3-13
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowana Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 luty 2005 r. w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalaniawysokości tej dotacji  (Dz. U. Nr 36, poz. 319)
  5. Uchwała Nr XXX/210/2014 Rady Gminy Kodeń z dnia 27 sierpnia 2014 
 Tutaj możesz sprawdzić akty prawne dotyczące stypendium


Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego


 

Licznik odwiedzin

Odsłon : 291433

Ważne strony:

Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama