JTCLASSBLU 15
Akty prawne
Wszystkie akty prawne zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.

Pliki zapisane są w formacie PDFAkty prawne- Stypendia
Akty prawne dostępne do pobrania:
Akty prawne zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozdział 8a pomoc materialna dla uczniów
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z póżn. zm.) art. 8 ust. 3-13
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. _Kodeks Postepowania Administarcyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 luty 2005 r. (Dz. U. Nr 36, poz. 319)
 5. Uchwała Nr IV/22/2007 Rady Gminy Kodeń z dnia 13 lutego 2007 r
 6. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kodeń
 
Akty prawne - Dożywianie
Akty prawne dostępne do pobrania:
Akty prawne zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 2. Zmiana powyższego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2008r.

 
Akty prawne - Dodatki mieszkaniowe
Akty prawne dostępne do pobrania:
Akty prawne zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2013.984);
2. Uchwała Rrady Gminy z dnia 4 luty 2004;
3.
Sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzór kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzór legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu;
4. Rozporządzenie Rady Mministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. W sprawie dodatków mieszkaniowych. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2001 r.);

 
Akty prawne - Świadczenia Rodzinne
Akty prawne dostępne do pobrania:
Akty prawne zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.
 1. Nowelizacja ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

 2. Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

 3. Ustawa z dnia 27 czerwca 2008 roku o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                               

 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 5. Ustawa z dnia 24 maja 2007r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ust. o podatku rolnym                                               

 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2006 roku

 7. Ustawa z dnia 25 stycznia 2006 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

 8. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

 9. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

 10. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  11. Ustawa  z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
 
Akty prawne - Lokalne
Akty prawne dostępne do pobrania:
Akty prawne zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.
 1. Uchwała Nr XVI/86/2004 Rady Gminy Kodeń z dnia 13 maja 2004 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu
 
Akty prawne - Ogólnopolskie
Akty prawne dostępne do pobrania:
Akty prawne zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.
 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2008r. - tekst jednolity

 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego z dnia 19 kwietnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 77 poz. 672)

 3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r. Nr 189po z.1598)

 4. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 6 lipca 2006 r.(Dz. U. z dnia 25 lipca 2006 r. Nr 134 poz. 943)                                 

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 6. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity) Dz.U.06.139.992

 7. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. Nr 105 poz. 881)

 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2006 r. Nr 58 poz. 401)

 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

 10. Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 86 poz. 732)

 11. Rozporządzenie Ministra polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (Dz. U. z 2005 r. Nr 105 poz. 882)

 12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń

 13. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz. 230) - tekst ujednolicony

 14. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 75 poz. 468) - tekst ujednolicony