Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu

ul. 1 Maja 20, 21-509 Kodeń

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Statut ośrodka

Pliki zapisane są w formacie PDF

Uchwała Nr XVI/86/2004 Rady Gminy Kodeń z dnia 13 maja 2004 r.

Zm.
Uchwała Nr XXV/142/2005

Uchwała Nr IV/21/2007
Uchwała Nr XXI/114/2009
Uchwała Nr XII/84/2012

 S T A T U T 
GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ 
W KODNIU

1.     POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§  1

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:
1/ ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm./,
2/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz.1591 z późn. zm.
3/ ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr  15, poz.148 z późn. zm./,
4/ ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie /Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm./
5/ niniejszego statutu.
6/ ustaleń Wojewody Lubelskiego i Rady Gminy Kodeń.

2. ZAKRES  DZIAŁANIA  I  ZADANIA  OŚRODKA

§  2

1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy.
2. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Kodeń, podzielony jest na trzy rejony opiekuńcze:
1)     Rejon I obejmuje sołectwa - Dobratycze, Okczyn, Zabłocie, Kol. Zabłocie, Szostaki, Zalewsze, Kodeń III, Kodeń I.
2)    Rejon II obejmuje sołectwa – Kostomłoty I, Kostomłoty II, Kopytów, Kol. Kopytów, Elżbiecin, Katy, Zagacie, Kożanówka
3)    Rejon III obejmuje sołectwa – Dobromyśl, Olszanki, Kodeń II

§  3 

1. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej  zgodnie z ustaleniami Wójta.
2. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę.
3. Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
4. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
5. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności  i stopnia  niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
6. Ośrodek  współuczestniczy w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych, działa na ich rzecz między innymi, poprzez tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.
7. Ośrodek realizuje zadania w oparciu o:1)    ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm./,
2)    ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego /Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn.zm./,
3)    ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. Nr 228, poz.2255 z późn.zm./,4)    ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 123, poz.776, z późn.zm./,
5)    ustawę  z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym /Dz. U. Nr 122 poz.1143/.
6)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.
7)    ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz. U. 2009, Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.
8)    ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm./.

3. ZADANIA  POMOCY  SPOŁECZNEJ

§  4

 Pomoc społeczna obejmuje w szczególności:
1)    przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
2)    pracę socjalną;
3)    prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4)    analizę i ocenę zjawisk rodzących  zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5)    realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6)    rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach  zidentyfikowanych potrzeb.

§  5 

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej,  obejmują:
1)    opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym  uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2)    sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3)    udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, również na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
6)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
7)    przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;
8)  opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
9)    pracę socjalną;
10) organizowanie i  świadczenie  usług  opiekuńczych,  w   tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
11) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
12) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
13) dożywianie dzieci;
14) sprawienie pogrzebu;
15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu  informatycznego.
17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.
18) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

2. Zadania  własne  gminy  obejmują:
1)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2)  przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3)  prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz  kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4)    podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
5)    Współpraca z urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach.

§  6

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę obejmują:
1)    organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską  żywiołową lub ekologiczną;
3)    prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4)    realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
5)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5A ustawy o pomocy społecznej;
6)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
7)    wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

§  7

 1. W wykonywaniu powierzonych zadań Ośrodek współpracuje z:
1)    organami administracji rządowej,
2)    organami administracji samorządowej,
3)    organizacjami  pozarządowymi,
4)    innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej i służbą zdrowia,
5)    radnymi i sołtysami,
6)    osobami fizycznymi i prawnymi,
2. Zadania z zakresu pomocy społecznej mogą być zlecane jednostkom uprawnionym w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 4. ZARZĄDZANIE  I  ORGANIZACJA

§  8

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań i odpowiada za ich prawidłową realizację przed organami gminy.
2. Kierownik posiada uprawnienia  kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Ośrodka.
3. Wójt Gminy udziela Kierownikowi Ośrodka  upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
4.Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej na terenie gminy.

§  9 

1. Ośrodek zatrudnia:
1)    kierownika,
2)    księgowego,
3)    pracowników socjalnych,
4)    pracownika realizującego świadczenia rodzinne i inne osoby niezbędne do realizacji zadań Ośrodka. ,

2. Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

3. Pracownikiem socjalnym może być osoba posiadająca dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia.

4. Ośrodek może zatrudniać opiekunki domowe celem zapewnienia opieki osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym na terenie swego działania.

5. Ośrodek prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej zwany w skrócie „warsztatem”, który stanowi integralną część Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. pracą warsztatu kieruje bezpośrednio kierownik, który podlega służbowo kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kierownik warsztatu jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników warsztatu.

7. W ramach warsztatu tworzy się następujące stanowiska pracy:

1) kierownik
2)księgowy,
3) kierowca,
4) instruktor terapeuta,
5) rehabilitant lub specjalista ds. rewalidacji,
6) psycholog,
7) instruktor ds. kulturalno- oświatowych,
8) pielęgniarka,
9) opiekun.

8. Organizację, obowiązki, sposób działania i zakres czynności pracowników warsztatu ustala Regulamin Organizacyjny nadany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu.

9. Warsztat używa pieczęci podłużnej o treści: „Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodniu”. 

§  10 

1. Czynności prawne  w imieniu Ośrodka  wykonuje Kierownik lub upoważniony przez niego pracownik.

2. Każda czynność prawna, która może spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego wymaga  podpisu  księgowego. 

§ 11

1. Kierownik określa w formie regulaminu strukturę organizacyjną Ośrodka wraz z określeniem podstawowego zakresu czynności  poszczególnych pracowników.
2. Regulamin organizacyjny zatwierdza Wójt Gminy.
3. Regulamin pracy ustala Kierownik Ośrodka określając w nim organizację  pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy.

 5. MIENIE I  GOSPODARKA  FINANSOWA

§  12

1.Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki na realizację zadań własnych gminy i zleconych  z zakresu  administracji rządowej.
2. Przychody Ośrodka stanowią:
1)    środki z budżetu gminy na realizacje zadań własnych,
2)    środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

§  13

1. Ośrodek samodzielnie prowadzi obsługę finansowo – księgową.
2. Księgowy Ośrodka odpowiada za gospodarkę finansową Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§  14

1. Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie  właściwym dla jego nadania.
3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści:
„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu”

 

Uchwała Nr XXV/142/2005 Rady Gminy Kodeń z dnia 30 czerwca 2005 r.
Uchwała Nr IV/21/2007 Rady Gminy Kodeń z dnia 13 lutego 2007 r.
Uchwała Nr XXI/114/2009 Rady Gminy Kodeń z dnia 23 lutego 2009 r.

 

Licznik odwiedzin

Odsłon : 275764

Ważne strony:

Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama