Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu

ul. 1 Maja 20, 21-509 Kodeń

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Czyste powietrze


Program „Czyste Powietrze”  -  zaświadczenie

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej.
Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
- ​oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (część III wniosku),
3. ​w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne
1.oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (część IV wniosku) lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,

Ważne: Komunikat w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń.

Dla potrzeb wydania zaświadczenia, do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.
Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie tutejszego Ośrodka, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePuap
Dodatkowe informacje:

 1. Żądanie wydania zaświadczenia można złożyć w sytuacji, kiedy dokument ten jest wymagany przez NFOŚ lub WFOŚ w celu przyznania dofinansowania, co strona poświadcza składając stosowne oświadczenie na formularzu wniosku.
 2. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć:
 • jednoosobowe: osoba fizyczna występująca z żądaniem wydania zaświadczenia samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • wieloosobowe: osoba fizyczna występująca z żądaniem wydania zaświadczenia oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.
 1. Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia zostanie złożony w okresie:
 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wydania zaświadczenia,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia.

4. Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Podstawa prawna:
1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).


WZORY DRUKÓW
WNIOSEK CZYTE POWIETRZE CZ. 1
WNIOSEK CZYSTE POWIETRZE CZ.2 
WNIOSEK CZYTE POWIETRZE CZ.3
Komunikat dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia  14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Ww. ustawa wprowadza w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 i 1378, zwanej dalej „POŚ”) nowe regulacje w art. 411 ust. 10g – 10s  w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej „NFOŚiGW”)  lub z wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwanych dalej „WFOŚiGW”), w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (zwanego dalej: programem). Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Procedurę wydawania zaświadczenia regulują znowelizowane przepisy POŚ, a także poprzez odesłanie, przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 111, zwanej dalej „UoŚR”). Do  postępowania w  sprawie wydania  zaświadczenia:

1.       stosuje się przepisy art. 23 ust. 2a i ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. f  UoŚR;

2.       przepisy art. 23 ust. 7, art. 23b ust. 1 pkt 1, 1a i 3, ust. 4 i 5, art. 24a ust. 1 i  2,  art.  25  ust.  3  i  art.  29  UoŚR stosuje się odpowiednio.

W sprawach nieuregulowanych w powyższych przepisach stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Regulacje dotyczące wydawania zaświadczenia, przewidują w szczególności, że:

1.       Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOŚiGW, może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

2.       Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 UoŚR .

3.       Gospodarstwo domowe tworzą:
1)      osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2)      osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

4.       Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1)      przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie
od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

2)      ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia
1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

5.       Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 UoŚR, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:
1)      rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe;

2)      gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

6.       Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a UoŚR.

7.       Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:
1)      imię i nazwisko;

2)      numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3)      adres miejsca zamieszkania;

4)      adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.

8.       W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

9.       Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej (dyrektora centrum usług społecznych) lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę, do prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach zaświadczeń.

10.   Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia (projekt tego rozporządzenia został umieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji):
1)      wzór żądania wydania zaświadczenia,

2)      wzór zaświadczenia.

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła także w art. 411 ust. 10f POŚ możliwość udostępniania przez NFOŚiGW środków finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzeniu warunków do tego wdrażania.

W związku z planowanym uruchomieniem Części 2 programu konieczne jest zacieśnienie współpracy między WFOŚiGW jako wdrażającymi program i gminami, które są niezbędnym ogniwem do tworzenia warunków tego wdrażania. Ogłoszenie w sprawie uruchomienia naboru dla Części 2 programu zostanie opublikowane na stronach internetowych WFOŚiGW. W najbliższym czasie gminy zostaną zaproszone do sformalizowania tej współpracy w postaci porozumienia. Te gminy, które już zawarły porozumienia w sprawie realizacji programu będą mogły je aneksować w celu uaktualnienia treści.
Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła także w art. 411 ust. 10n  zapis, że do postępowań wszczętych na podstawie żądania zaświadczenia stosuje się zapisy m.in. art. 23 ust. 7 UoŚR. Oznacza to,
że realizacja zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń i ustalaniem dochodu osoby ma odbywać się w systemie dziedzinowym do realizacji świadczeń rodzinnych, dla którego wymagania określa minister ds. rodziny.

 

 

 

NFOŚiGW przewiduje pokrycie kosztów ponoszonych przez gminy, z którymi WFOŚiGW podpiszą porozumienie o współpracy, przy realizacji zadań w ramach programu. Refundacja kosztów ponoszonych przez gminy będzie obejmowała koszty poniesione w związku z procesem wydawania wspomnianego wyżej zaświadczenia o dochodach oraz koszty związane z pomocą w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, w przypadku złożenia takiego wniosku wraz z zaświadczeniem
do WFOŚiGW w ramach Części 2 programu. Warunkiem refundacji kosztów ponoszonych przez gminę będzie zawarcie porozumienia z WFOŚiGW dotyczącego realizacji programu. Treść porozumienia będzie dostępna dla gmin we właściwych WFOŚiGW. 

Kontakt:
 - w przypadku pytań dotyczących programu pod dedykowanym nr telefonu 22 340 40 90, który zostanie uruchomiony w najbliższym czasie (informacja o uruchomieniu zostanie do Państwa przekazana)

- do WFOŚiGW, z którymi jednostki będą mogły się skontaktować w celu rozpoczęcia rozmów dotyczących porozumień:

  

WFOŚiGW

Numer telefonu do obsługi gmin
w sprawie porozumień

Białystok

85 749 94 92

Gdańsk

58 743 18 95                               
500 767 661

Katowice

601 547 367

Kielce

41 234 50 65

Kraków

785851685                                  
785 855 931

Lublin

81 561 21 73

Łódź

42 663 41 49

Olsztyn

89 522 02 30

Opole

77 44 780 16

Poznań

61 845 62 44
887 447 749

Rzeszów

17 853 63 61 w. 119

Szczecin

Szczecin 91 486 15 56 w. 153
Koszalin 573 183 621

Toruń

56 62 12 366

Warszawa

507 748 971

Wrocław

71 756 92 06

Zielona Góra

68 419 69 22

 

WNIOSEK - ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODUPRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO


 

Licznik odwiedzin

Odsłon : 280884

Ważne strony:

Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama