Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu

ul. 1 Maja 20, 21-509 Kodeń

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Usługi opiekuńcze/DPS

Usługi opiekuńcze, przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby. Podczas wywiadu określa się:
 • rodzaj, zakres, wymiar dzienny świadczonych usług
 • okres, przez który mają być świadczone,
 • wysokość i sposób pobierania opłaty, uwzględniając zgłoszone przez osobę zainteresowaną potrzeby oraz  możliwość ich realizacji.

Wymagane dokumenty podczas wywiadu:
 • dowód osobisty;
 • zaświadczenie lekarskie określające zakres i proponowany wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, dodatkowo można okazać aktualny wypis ze szpitala;
 • zaświadczenie o dochodach (odcinek renty, emerytury, zaświadczenie z pracy o zarobkach netto członków rodziny z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie usług).

ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWYM
 1. Samodzielne lub wspólne z usługobiorcą dokonywanie zakupów i rozliczanie wydatków.
 2. Przynoszenie usługobiorcy posiłków z Punktu Żywieniowego.
 3. Przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza.
 4. Pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie usługobiorcy.
 5. Zmycie naczyń po posiłku.
 6. Wychodzenie z usługobiorcą na spacer.
 7. Bieżące sprzątanie mieszkania (z uwzględnieniem oczekiwań usługobiorcy), a w szczególności ścieranie kurzu, odkurzanie całej powierzchni mieszkania, mycie zlewu, wanny, brodzika, sedesu w łazience, zlewozmywaka w kuchni, umycie podłogi w łazience i kuchni, przy użyciu środków czystości usługobiorcy.
 8. Utrzymanie czystości sprzętu sanitarnego (miednicy, kaczki, basenu, nocnika).
 9. Wynoszenie śmieci.
 10. Pranie, w tym bielizny osobistej usługobiorcy.
 11. Prasowanie.
 12. Zanoszenie i odbiór bielizny pościelowej i odzieży do/z pralni.
 13. Załatwianie spraw urzędowych (poczta, administracja, bank, itp.).
 14. Zgłaszanie do naprawy urządzeń i instalacji domowych.
 15. Gruntowne (generalne) okresowe sprzątanie mieszkania – zgodnie z załączonym wykazem.
l.p
czynność przewidziany zakres czasowy na wykonanie czynności ustalony zakres czasowy na wykonanie czynności
1 mycie okien plastikowych i drewnianych bez rozkręcania 1 m2 – 0,5 godz.  
2 mycie okien drewnianych z rozkręceniem i umyciem
w środku
1 m2 –1 godz.  
3 mycie kaloryferów żeberkowych 1 żeberko – 3 min.  
4 zdjęcie, upranie, zawieszenie firan i zasłon 1 okno - 0,5  godz.
okno balkonowe – 1,5 godz.
 
5 starcie kurzu i umycie regału na zewnątrz 1 - 2 godz. w zależności
 od gabarytów
 
6 mycie podłóg 1 m2  3 – 5 min.  
7 wynoszenie rzeczy o większych gabarytach według potrzeby  
8 mycie kuchni: sprzęt AGD, lodówka, zlew, podłoga, szafki kuchenne (również wewnątrz), mycie lamperii i glazury 4 – 8 godz.  
9 mycie łazienki i WC : umycie wanny, brodzika, umywalki, podłogi, sedesu, lamperii i glazury 2 – 4 godz.  
10 mycie drzwi 1 skrzydło – 30 min.  
11 odkurzanie dywanów 1 m2 – 3 min.  
12 inne:
(w tym: pranie dywanów, trzepanie dywanów i chodników)
   
Łączna ilość godzin usług porządkowych
 
    16.  Współpraca z lekarzem i pielęgniarką środowiskową oraz pracownikiem socjalnym.
    17.   Wykonywanie innych czynności (niewynikających z zakresu podstawowego), a których realizacja jest konieczna ze względu na dobro usługobiorcy, np.:
 • Odwiezienie do szpitala, placówki służby zdrowia lub domu pomocy społecznej;
 • Asystowanie usługobiorcy i pomoc w dotarciu na cmentarz w przypadku zgłoszenia potrzeby wzięcia udziału w pogrzebie lub odwiedzaniu grobów najbliższych w związku ze Świętem Zmarłych.

ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH W ZAKRESIE PIELĘGNACYJNYM

 1. Czynności w zakresie opieki higieniczno – sanitarnej
  1. ogólne mycie usługobiorcy,
  2. mycie głowy,
  3. kąpanie,
  4. czesanie,
  5. golenie,
  6. obcinanie paznokci,
  7. pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
  8. zmiana pampersów,
  9. układanie chorego w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji,
  10. zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
  11. pomoc przy ubieraniu,
  12. słanie łóżka.
 2. Czynności pielęgnacyjne w zakresie zleconym przez lekarza, w tym min.:
  1. mierzenie temperatury ciała, rozkładanie leków, podawanie leków drogą doustną, doodbytniczą, wziewną (inhalacje) lub przez skórę (wcieranie), oklepywanie,
  2. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
  3. stosowanie okładów i kompresów,
  4. zmiana opatrunków,
  5. realizacja innych czynności wynikających z indywidualnych zaleceń lekarskich.
 3. Czynności wspierające usługobiorcę, w tym:
  1. pomoc w dotarciu i w powrocie do i z placówek medycznych, rehabilitacyjnych, ośrodków wsparcia,
  2. zgłaszanie potrzeby odbycia wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych, realizacja recept,
  3. inne.

Odpłatność za usługi

1) Odpłatność za usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym ustala się według poniższej tabeli:
Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny w relacji do kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w procentach Wysokość opłaty w relacji do ceny usług, w procentach
Powyżej Do Osoby samotnie gospodarujące Osoby w rodzinie
------------- 100                 –               –
101 125 5 5
126 150 10 10
151 200 15 20
201 250 20 30
251 300 30 50
301 350 50 70
351 400 85 100
401
 
100 100
 
2) Odpłatność za usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacyjnym ustala się wg poniższej tabeli:
Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny w relacji do kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w procentach Wysokość opłaty ustalona w relacji do ceny usług, w procentach
Powyżej Do Osoby samotnie gospodarujące Osoby w rodzinie
------------- 100                  –                –
101 125 3 5
126 150 5 10
151 200 10 20
201 250 25 30
251 300 40 45
301 350 55 60
351 400 75 80
401
 
100 100

Domy Pomocy Społecznej
Innym zadaniem wynikającym  z ustawy o pomocy społecznej realizowanym przez zespół jest kompletowanie dokumentów w celu przyznania miejsca w domu pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki, której Ośrodek w ramach usług ani rodzina nie są w stanie zapewnić.
Wywiad przeprowadza i kompletuje dokumenty. Decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje Dyrektor OPS.

Dokumentacja w sprawie przyznania DPS
Decyzja w sprawie skierowania osoby do domu pomocy społecznej podejmowana jest na podstawie m.in. następujących dokumentów:
 1. Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej   właściwego ze względu na miejsce   zamieszkania lub pobytu osoby ubiegające się o skierowanie lub opiekuna prawnego;
 2. Wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka  właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy;
 3. Zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o miejsce w DPS
 4. Opinii ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy;
 5. Decyzji o przyznaniu zasiłku stałego z właściwego ośrodka pomocy społecznej lub decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury; bądź renty socjalnej
 6. Zaświadczenia wnioskodawcy o uprawnieniach kombatanckich w przypadku ubiegania się o DPS dla kombatantów
 7. Pisemną zgodę osoby ubiegającej się o dom lub jej przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w takim domu oraz zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego lub przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego bądź renty socjalnej
 8. Wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za DPS lub umowa na partycypowanie w tej opłacie

Innym zadaniem wynikającym  z ustawy o pomocy społecznej realizowanym przez zespół jest kompletowanie dokumentów w celu przyznania miejsca w domu pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki, której Ośrodek w ramach usług ani rodzina nie są w stanie zapewnić.Wywiad przeprowadza i kompletuje dokumenty, zgodnie z wytycznymi Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Barbara Wołoszyn. Decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Rakowiecka 21.Decyzja w sprawie skierowania osoby do domu pomocy społecznej podejmowana jest na podstawie m.in. następujących dokumentów: 1.       pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej   właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegające się o skierowanie lub opiekuna prawnego;2.       wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka  właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy;3.       Zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o miejsce w DPS4.       opinii ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy;5.       decyzji o przyznaniu zasiłku stałego z właściwego ośrodka pomocy społecznej lub decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury; bądź renty socjalnej 6.       Zaświadczenia wnioskodawcy o uprawnieniach kombatanckich w przypadku ubiegania się o DPS dla kombatantów7.       pisemną zgodę osoby ubiegającej się o dom lub jej przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w takim domu oraz zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego lub przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego bądź renty socjalnej8.       Wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za DPS lub umowa na partycypowanie w tej opłacie

Zasady ustalania odpłatności za pobyt w DPS

 1. Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości nie większej niż 70%swojego dochodu, w przypadku osób małoletnich odpłatność ponosi przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka nie więcej niż 70% tego dochodu;
 2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego (rodzinnego) zgodnie z zawartą umową;
 3. Gmina z której osoba została skierowana do pomocy społecznej

Wywiad informacyjny

Zgodnie z art. 103 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. z małżonkiem, zstępnymi i wstępnymi przeprowadzane są wywiady informacyjne mające na celu  ustalenie sytuacji rodzinnej i materialnej osób zobowiązanych do udzielania pomocy. W drodze umowy określa się wysokość świadczonej pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia. 
 1. Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości nie większej niż 70%swojego dochodu, w przypadku osób małoletnich odpłatność ponosi przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka nie więcej niż 70% tego dochodu;
 2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego (rodzinnego) zgodnie z zawartą umową;
 3. Gmina z której osoba została skierowana do pomocy społecznej
 

Licznik odwiedzin

Odsłon : 291430

Ważne strony:

Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama