JTCLASSBLU 15

Licznik odwiedzin

Odsłon : 206983

Ważne strony:

Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
PODSUMOWANIE 6 LAT DZIAŁŃ STOWARZYSZENIA 

Dzisiejszy świat biegnie do przodu bardzo szybko. Zanim zdążymy się obrócić, za plecami zostawiamy kolejne lata. Dziś jednak chcielibyśmy się na chwilę zatrzymać i podsumować to, co zdołaliśmy osiągnąć. To właśnie ta chwila przemyśleń najbardziej nas wartościuje. Zastanawiamy się: Ile daliśmy z siebie? Co  osiągnęliśmy? Jak się rozwinęliśmy?
W kwietniu minęło sześć lat odkąd Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Jedność” wpisało się do Krajowego Rejestru Sądowego i zaczęło aktywnie działać. Był to czas niezwykle trudny, pełny pracy i poświęcenia. Stowarzyszenie zaczynało z zerowym kontem, a każdy, nawet najmniejszy projekt, wymagał wkładu własnego. Priorytetem więc stało się poszukiwanie ludzi dobrego serca, którzy bezinteresownie chcieliby wesprzeć nasze działania. Wydeptaliśmy wiele ścieżek, poświęciliśmy swój czas i włożyliśmy pełne zaangażowanie w pozyskanie środków – było warto! Mogliśmy zacząć działać na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz rodzin, czyli realizować cele statutowe dla wszystkich mieszkańców Gminy Kodeń. 
W ciągu tych sześciu lat zrealizowaliśmy 46 projektów. Uzyskaliśmy na ten cel kwotę blisko 600 000 zł. Jest to jedynie kwota pozyskanych dotacji ze środków publicznych, nie uwzględniamy tu darowizn (stanowiących wkład własny do projektu) oraz pracy wolontariuszy. O nich warto napisać coś więcej, bo Stowarzyszenie to nie tylko pozyskane pieniądze. Stowarzyszenie to przede wszystkim ludzie. Osoby pracujące w samorządzie, mieszkańcy gminnych sołectw, lokalni liderzy – najprościej ujmując ludzie, którzy potrafią dać siebie, nie oczekując nic w zamian. Należy bowiem wspomnieć, iż każda osoba działająca w Stowarzyszeniu nie otrzymywała żadnego wynagrodzenia. Wszelkie prace prowadzone były w ramach wolontariatu i tak jest również dziś. Dlatego też, tym kilkudziesięciu osobom należą się ogromne podziękowania. Bez ich pomocy i zaangażowania nie osiągnęlibyśmy tak wiele, dlatego też warto teraz wspomnieć nad czym tak ciężko pracowali. Nasze działania to m.in. organizacja czasu wolnego seniorom, dzieciom i młodzieży oraz osobom niepełnosprawnym. Zorganizowaliśmy wiele warsztatów, w tym np.: rękodzieła, krawieckie, fotograficzne, muzyczne, garncarskie, papierowej wikliny, decoupage itp. Ponadto prowadziliśmy zajęcia i spotkania ze specjalistami oraz zajmowaliśmy się tematyką prozdrowotną. Odbyły się m.in. spotkania z lekarzami, psychologiem, prawnikiem, logopedą, terapeutą, odbyły się kursy pierwszej pomocy, zorganizowano zajęcia dla dzieci z profilaktyki zdrowotnej połączone z wyjazdem na basen. Przeprowadzono blok zajęć „agresja i przemoc” dla uczniów kl. od „0” do III gimnazjum oraz przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli i rodziców w tym samym zakresie.
W działaniach Stowarzyszenia było również wiele wyjazdów. Dzieci i młodzież mieli możliwość zwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałac Królewski, pojechać do kina, organizowano im również wycieczki rowerowe. Osoby dorosłe oraz niepełnosprawne wyjeżdżały kilkakrotnie do teatru, odbyły się 2 wyjazdy studyjne do Bałtowa i na Jarmark Jagielloński, odwiedzono również Romanów, Zaborek, Zamość, Janów Lubelski, Zwierzyniec, Lublin, Nałęczów, Krasnobród, Kazimierz Dolny i wiele innych, ciekawych miejsc.
Każde przedsięwzięcie, jakiego podejmowało się Stowarzyszenie było wykonywane, w miarę naszych możliwości, na jak najwyższym poziomie. Organizowaliśmy i wspieraliśmy wiele imprez dla mieszkańców gminy i nie tylko. Poczynając od małych, lokalnych „Dni Seniora” czy „Andrzejek”, poprzez imprezy folklorystyczne, w których brali udział zaproszeni goście z pobliskich gmin, aż po naprawdę spore przedsięwzięcia, jak „Wakacje w Kodniu” czy „Koncert z okazji jubileuszu 500-lecia miejscowości Kodeń”. Wśród wielu działań było również wydanie kilku publikacji książkowych, broszur i ulotek oraz kalendarzy. Trafiały one w głównej mierze do naszych beneficjentów, jednak każda osoba chętna, mogła bezpłatnie nabyć dowolna pozycję, jaką wydaliśmy.
Wspomniane działania to zaledwie garstka przedsięwzięć jakich się podjęliśmy. Pisząc projekty staraliśmy się uwzględnić jak najwięcej potrzeb mieszkańców i oczywiście im sprostać. Doposażyliśmy wiele świetlic wiejskich w niezbędny sprzęt, głównie kuchenny – jest to kwota przekraczająca 50 000 zł.
Podejmując  te „wyzwanie” chcieliśmy jednoczyć mieszkańców. Pokazać osobom starszym, że nie warto siedzieć w domu, że są częścią naszego społeczeństwa i są nam potrzebni. Osobom niepełnosprawnym uzmysłowić, że wartości jakie reprezentują są ponad podziałami. Dla dzieci i młodzieży chcieliśmy zapewnić bezpieczne i aktywne spędzanie czasu z bliskimi. Uzmysłowić im, że są naszą przyszłością - a my przyszłość chcemy widzieć kreatywną i uśmiechniętą.
Wszystko to - pozyskiwanie środków, szukanie sponsorów, praca wolontariuszy – miało stać się zaczątkiem rozwoju gminy oraz stać się środkiem, który zjednoczy różne pokolenia, wyznania i poglądy. Głęboko wierzymy, że w jakimś stopniu udało nam się to osiągnąć i mamy nadzieję, że przy wsparciu mieszkańców uda nam się osiągnąć jeszcze więcej.

To, co zrealizowaliśmy, mogą Państwo zobaczyć również na stronie facebook’a, wpisując Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Jedność” 

 
   WYJAZD STUDYJNY
"JARMARK JAGIELLOŃSKI"
W LUBLINIE
12 SIERPNIA 2010

 
CELE STOWARZYSZENIA                                                                                               

Celem Stowarzyszenia jest nieodpłatna działalność pozytku publicznego na rzecz poprawy warunków życia
społeczności Gminy Kodeń oraz rozwoju gminy, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. działalności charytatywnej;
4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6. ochrony i promocji zdrowia;
7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19. turystyki i krajoznawstwa;
20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
23. ratownictwa i ochrony ludności;
24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27. promocji i organizacji wolontariatu;
28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,
w zakresie określonym w pkt 1-32.